[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  มูหัมมัด มูซอ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วทบ.
  วิชาเอก  วิทยาการคำนวณ
  ชื่อ  นางจริญญา จันทร์จะนะ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวสุกัญญา น้อยเอียด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางนำ้อ้อย ขาวทอง
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110