[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางบุญเพ็ญ แสงแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวอาริยา หมัดอะดัม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110