[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสุไหวบ๊ะ ฤทธิเดช
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสุกันยา นุขุนครู
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางจุฑามาศ หวังสวาสดิื
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางพนิดา หมัดอะดัม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  จิตวิทยา
  ชื่อ  นางธัญรดา คงฉิม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวสุดารัตน์ รอดกุบ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวพัชญ์ฐกัญ ศรีระสันต์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางกันยา สันนะกิจ
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย

โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110