[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านฉลุงจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานความเป็นไทย  เน้นชุมชนมีส่วนร่วม

         พันธกิจ

        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทย

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 


โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110