[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

    

           โรงเรียนบ้านฉลุง  เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2482  ณ  สุเหร่าบ้านฉลุง โดยมี  นายเอื้อน  สุนทรเกตุ  ปลัดอำเภอทำการแทนนายอำเภอหาดใหญ่ ได้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตามกฎกระทรวงธรรมการ มีครู 2 คน นายประคอง สิปนนท์ และนายจิตร โยธาทิพย์ เป็นครูน้อย

-  ปี พ.ศ.2485 นายถวิล  นันตชนะ  ปลัดตำบลฉลุงได้ชักชวนราษฎรให้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นใหม่ 1 หลัง และได้ย้ายมาทำการสอนที่อาคารหลังใหม่จนถึงปี พ.ศ.2488 อาคารชำรุดจึงได้ย้ายไปทำการสอนที่สุเหร่าเดิม

          -  ปี พ.ศ.2502 คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นใหม่ ในที่ดินสาธารณะ  หมู่ที่ 2 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน หลังคามุงกระเบี้องวิบูลย์ศรี โรงเรียนจึงย้ายไปทำการสอน ณ อาคารหลังใหม่

          -  ปี พ.ศ.2507  อาคารทรุดโทรม คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยกันจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารอีกได้ที่ดิน 10 ไร่เศษ ในพื้นที่หมู่ที่  1  จึงได้กันก่อสร้างอาคารชั่วคราว  1  หลัง  ขนาด  3  ห้องเรียน  หลังคามุงสังกะสี  เสาไม้กรม กั้นฝาด้วยไม้ลวก พร้อมทั้งได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 6 ไร่ ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000  บาท และได้ย้ายมาทำการสอนเมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม  2507  โดยมีนายมนัส  สุธากุล เป็นครูใหญ่  และวันที่  15  มิถุนายน  2509   นายมนัส  สุธากุล  ได้โอนไปอยู่จังหวัดสตูล ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายเทือน  ไชยภักดี  เป็นครูใหญ่

          -  ปี พ.ศ.2512  ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 110,000 บาท เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2512

          -  ปี พ.ศ.2519  โรงเรียนได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ชั้น  ป.1 -7  จึงได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารแบบ 017  ขนาด  4  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  340,000  บาท

          -  ปี พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณ ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียนสำเร็จเมื่อวันที่ 9 มกราคม  2522

          -  ปี พ.ศ.2527  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  105/2526 ขนาด 4 ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง เป็นเงินงบประมาณ  800,000  บาท  อาคารเรียนทั้ง  3 หลัง ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ยกเว้นอาคาร ป.1ก ที่มีสภาพชำรุดมาก

          -  ปี พ.ศ.2528 นายวิวัฒน์ สุวรรณะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2528

          -  ปี พ.ศ.2539  โรงเรียนได้ผ่านการประเมินกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2539 มีนายสุภาพ สุขเกษม  ได้รับเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          -  ปี พ.ศ.2542 นายพิรุณ  พรหมจรรย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          -  ปี พ.ศ.2551 นายปริญญา   มูเก็ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          -  ปี พ.ศ.2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ขนาด 5  ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณ 3,613,100  บาท  สำเร็จเมื่อวันที่  14  มกราคม  2559

          -  ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน นายวิชัย  พรหมรักษ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 


โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110