[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

         วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านบ่อหว้า มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มีพัฒนาการสมวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักความเป็นไทย รู้จักใช้เทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมในประชาคมอาเซียนอย่างสันติสุข 

         พันธกิจ

     1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัยและมีสุนทรียภาพ

     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
     5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
     6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
     7. ส่งเสริมและพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
     8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
     9. ส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     10. ส่งเสริมสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
     11. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
     12. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
     13. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
     14. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาให้โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน
     15. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนว นโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและพร้อมอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียนอย่างสันติสุข