[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 

                             โรงเรียนบ้านบ่อหว้า เดิมตั้งอยู่ที่วัดปากจ่าสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอรัตภูมิ เรียกว่าโรงเรียนวัดปากจ่า   ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2476 โดยนายชื่น ภานุพงษ์   ศึกษาธิการอำเภอรัตภูมิ เป็นผู้ทำพิธีเปิด   โดยท่านพระครูพิทักษ์ท่านวิจัย   (ท่านเลี่ยน) เจ้าอาวาสวัดปากจ่า (สมัยนั้น)   ให้ใช้ศาลาการเปรียญ เป็นที่เล่าเรียน มีนายสำเริง หิรัญรักษ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4 นักเรียนคนแรกเลขประจำตัว 1 คือ เด็กหญิงเพี่ยน สิทธิศักดิ์ มีนักเรียนทั้งหมด 105 คน และแต่งตั้งนายกริ่ม แก้วณรงค์ เป็นภารโรง เมื่อ พ.ศ. 2500  พ.ศ.  2503   คระครู- นักการ-ภารโรง  กรรมการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นต่างเล็งเห็นว่า ควรจะหาที่ดินจัดสร้างอาคารเรียนใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของนักเรียน 4 หมู่บ้าน เดินทางมาเรียนสะดวก คือบ้านปากจ่า  บ้านบ่อหว้า  บ้านกลางและบ้านใต้   จึงได้ตกลงกันเลือกบ้านบ่อหว้าและร่วมกันสร้างอาคารเรียน  แบบป.1ข.  ขนาด 8  X  24   เมตร  จํานวน 3  ห้อง  ในที่ดินวัดบ่อหว้าด้านทิศตะวันตก  โดยใช้งบประมาณจากทางราชการ  จำนวน  13,000  บาท  และเงินบริจาคจากประชาชนอีก  จำนวน  47,000  บาท  พ.ศ.  2504   ได้ย้ายนักเรียนจากวัดปากจ่ามาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  และเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า   มีนายเผือก   โชติระโส  เป็นครูใหญ่