[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายมานพ ไชยงาม
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาตร์การกีฬา

โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90120