[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี

ชื่อ  นางสาวธิติสรณ์ ณ แฉล้ม
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสงบ พะสริ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวรสสุนีย์ ศรีประสม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90120