[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางบุญฑริกา สุขแก้ว
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวพิชญา โอทอง
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90120