[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางสาวภูษณิศา คงสี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ.
วิชาเอก  คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90120