[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงเพชร สายสุด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวสุมิตตรา คงขจร
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90120