[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านบางเหรียงจัดการศึกษาอย่างมีระบบเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีจิตสำนึกในความเป็นไทย รู้ทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

         พันธกิจ

        1.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

        2.พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

        3.จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

        4.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

        5.สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแหล่งการเรียนรู้ โดยดำเนินชีวิตตามวิถีหลักเศรษฐกิจพอเพียงและได้คุณภาพเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

 

 

 


โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90120