[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

       

            โรงเรียนบ้านบางเหรียง  ตั้งอยู่หมู่ ตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2481  มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางเหรียง 2  (วัดบางเหรียง) มีนายจำนงค์     ศิริไพศาลเป็นครูคนแรก อาศัยศาลาการเปรียญวัดบางเหรียงเป็นสถานที่เรียนโดยเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาล ตำบลบางเหรียง 1(วัดบางทีง) ต่อมา นายจำนงค์  ศิริไพศาล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่จากทางราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2486 โดยไม่เป็นสาขา และเรียกชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนวัดบางเหรียง ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นจึงจัดหาที่ดินใหม่ได้ที่ดินสงวนเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้านในหมู่ที่ 3 ตำบลบางเหรียง จำนวน 24 ไร่และได้ย้ายมาเรียนอาคารหลังใหม่  วันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ. 2522 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนวัดบางเหรียงเป็นโรงเรียนบ้านบางเหรียงและได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527  ถึงปัจจุบัน

        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางเหรียง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีจำนวนห้องเรียนระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน


โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90120