[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางปณัสยา ตำวะสา
ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
วิชาเอก  ค.บ. ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110