[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางวิมลรัตน์ ชูนุ้ย
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
วิชาเอก  ค.บ.คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นายวิวิต รุกขพันธ์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110