[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายสว่าง วงศ์สุวรรณ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิชาเอก  ไทย-สังคม
  ชื่อ  ว่าที่ร.ต.หญิงศิริรัตน์ สุขเกษม
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  อนุปริญญา
  วิชาเอก  การบริหารธุรกิจ

โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110