[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวอรอนงค์ ยกสกูล
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  วิชาเอก  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
  ชื่อ  นางเนาวรัตน์ พัสระ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  คบ.อนุบาลศึกษา

โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110