[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

       โรงเรียนบ้านบางกล่ำ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม

         พันธกิจ

         1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นความเป็นเลิศทาง วิชาการ
          2. สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
          3. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
          4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
          5. เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
          6. อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

 

 

 


โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110