[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

           โรงเรียนบ้านบางกล่ำ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ในวัดบางกล่ำ  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่ทำการสอน  ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลบางกล่ำ  เพราะเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในตำบล  บางกล่ำ  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  โดยมีนายสงค์  เวชรังสีกุล  เป็นครูใหญ่คนแรก   
             ปีพุทธศักราช  ๒๔๘๖ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียน  วัดชลธาราวาส  ปีพุทธศักราช  ๒๕๐๑  ได้ย้ายโรงเรียนออกจากวัดชลธาราวาส  (วัดบางกล่ำ)  มาสร้างที่แห่งใหม่ โดยได้รับที่ดินการบริจาค  จำนวน  ๘  ไร่  ๑  งาน  ๒๗  ตารางวา  จากนายประเสริฐ     วิไลรัตน์  ซึ่งเป็นครูทำการสอนในขณะนั้น  ได้มีการระดมทุนความร่วมมือจากประชาชนและผู้ปกครอง  ครู  กรรมการศึกษา  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ๑  หลัง  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  ราคา  ๗,๐๐๐  บาท  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนบ้านบางกล่ำ”  โดยมีครูล้วน  ชูโต  เป็นครูใหญ่คนแรก

             ปีพุทธศักราช  ๒๕๑๕  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ก  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท
             ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๑  ได้ขยายภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
             ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง    ๓  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท
             ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ  สปช. ๒๐๑/๒๖ ราคา  ๒๘๐,๐๐๐  บาท
             ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน  แบบ  ฝ.๓๐  พิเศษ  ราคา  ๓๕,๐๐๐  บาท   จุน้ำได้  ๓๐  ลบ.ม.
              ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ  สปช. ๓๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ที่นั่ง  ราคา  ๙๐,๐๐๐  บาท
              ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๘  สร้างกำแพงโรงเรียนทางทิศตะวันตก  พร้อมประตู  ความยาว  ๑๐๕  เมตร  งบบริจาค  ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
               ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๕  สร้างลานกีฬาแบบ  กรมพลศึกษา  ๑  ลาน  โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ  ราคา ๒๐๐,๐๐๐  บาท  และต่อมาในปีเดียวกันได้รับงบประมาณ  สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  แบบกรมพลศึกษา  ราคา  ๒๐๐,๐๐๐  บาท
               ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  ชมรมนักกฎหมาย  มาสร้างอาคารเอนกประสงค์  ๑  หลัง  ๑  ห้อง  ราคา  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันห้องพักครู
               ปีพุทธศักราช   ๒๕๕๒   คุณบุญสงวน   วิไลรัตน์ บริจาคเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทและเงินบริจาคสมทบจัดสร้างห้องสมุด   ๑    หลัง ราคา ๓๐๐,๐๐๒ บาท
               ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าปรับปรุง ลานรักการอ่าน บริเวณเสาธงและทางเดินปรับพื้นที่ลุ่มบริเวณหน้าโรงเรียน
               ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณประสบน้ำท่วม  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ต่อเติมหลังค่าเอนกประสงค์  หลังคาเชื่อมอาคารหลังที่ ๑ และ หลังที่ ๒
              ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  สปช. ๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง   (๒  ชั้น  ๔  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง)  งบประมาณ ๒๕๕๓  เป็นเงิน  ๒,๕๓๗,๖๐๐  บาท


โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110