[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ทำเนียบผู้บริหาร 

ที่ ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
 1 นายประสงค์  เวชรังสีกุล    อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2461 - 2462
 2 นายเสถียร  เวชรังสีกุล    อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.  2462 - 2463
 3 นายเบ  อุทัยพันธ์    อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2463 - 2465  
4 นายบุญลาภ  เจตนารมย์    ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ. 2465 - 2466 
5 นายเนียน  วิริยะสมบัติ    ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ. 2466 - 2468
6 นายแสง  สุวรรณ    ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2468 - 2473 
นายหิ้น  ศิริเพ็ญ    ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2473 - 2475 
8 นายเลี่ยม  พรหมจันทร์    ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2475 - 2476 
9 นายสหัส  แก้วกระจ่าง    ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2476 - 2477 
10  สามเณรล้วน  ชูโต    ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2477 - 2485
11  นายยิ่ง  สุวรรณชาตรี    ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2485 - 2494
12 นายล้วน  ชูโต    ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2494 - 2528 
13 นายวิชัย  คงชัย   ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2528 - 2530
14 นายสุธน  แก้วบุตร   ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2530 - 2535
15 นายประสิทธิ์  พรหมรักษ์   ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2535 - 2540
16 นายระวิ  พรหมทอง   ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2540 - 2542
17 นายจำรูญ  บุญสอาด   ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2542 - 2554
18 นายสุมาตย์  หงษ์มณี   ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2554 - 2560
19 นางพินิตย์  แก้วทอง   ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2560 - 2561
20 นายสงวน  สุวรรณรัตน์   ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2561 - 2562
21 นางพิชสญาภรณ์  เพ็ชร์สุวรรณ   ผู้อำนวยการ ปี  พ.ศ.  2563 - ถึงปัจจุบัน