[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  นายแปลก  สุวรรณ  ประธานกรรมการ
2  นายธวัช  วิไลรัตน์ กรรมการ
3  นางถนัดศรี  นันทวงศ์ กรรมการ
4  นางวิมลรัตน์  ชูนุ้ย กรรมการ
5  นายสุรศักดิ์  แซ่เลี้ยว กรรมการ
6  นายสุวรรณ  สุขบูรณ์ กรรมการ
7  นายดอน  แก้วรัตนา กรรมการ
8  นายดวน  อารมณ์ฤทธิ์ กรรมการ
9  นายสงวน   สุวรรณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
     
     

 

 


โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110