[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร 1 - 1
ครูผู้ช่วย - 1 1
ครู - - 0
ครูชำนาญการ - 4 4
ครูชำนาญการพิเศษ 0 1 1
พนักงานของรัฐ - - -
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
นักการภารโรง 1 - 1
พนักงานขับรถ - - 0
นักศึกษาฝึกสอน - - -
รวม 2 8 11

 


โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110