[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสามบ่อวิทยา
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1 1    3 4
อนุบาล  2 3 3 6
อนุบาล  3 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 7 18
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 4 7
รวม 50 40 90
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553

โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110